Werkwijze

De opdracht

U geeft ons opdracht tot de taxatie van uw woning. Dit is een opdracht voor het afgeven van een waardeoordeel van uw woning en het uitbrengen van een taxatierapport. Voorafgaand aan de taxatie bieden wij u de taxatieopdracht aan ter ondertekening.

De opname ter plaatse

Tijdens de taxatie gaan wij als volgt te werk:

 • Het woonoppervlak wordt bepaald

 • Van alle ruimtes worden foto’s gemaakt

 • De staat van onderhoud van de woning wordt beoordeeld

 • De functionele indeling wordt beoordeeld

 • Constructie, gebruikte materialen en de kwaliteit ervan worden geïnspecteerd

 • Wij kijken naar de wijze van isolatie en duurzaamheid

 • De eigendomssituatie zoals eigen grond of erfpacht wordt bepaald

 • De ligging en de omgeving wegen mee in het waardeoordeel

 • Het bestemmingplan wordt ingezien

 • De huidige marktomstandigheden wegen mee bij het bepalen van de marktwaarde

Welke stukken hebben wij van u nodig

Voor een woning:
 • Het eigendomsbewijs *

 • Plattegronden van de woning

Voor een appartement:
 • Splitsingsakte en -tekening *

 • Laatste VvE notulen

 • Meest recente balans of financieel overzicht

 • Het meerjarenonderhoudsplan

 • Overzicht van de maandelijkse VvE-bijdrage

* indien deze niet beschikbaar is wordt deze door ons opgevraagd bij het Kadaster

Het uitwerken van het taxatierapport

De taxateur legt na de taxatie alle bevindingen vast in het taxatierapport. Wij hanteren daarbij een uniform model taxatierapport. Als taxateur onderbouw en wij volgens strenge richtlijnen ons waardeoordeel. Zo wordt voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

De controle van het taxatierapport

Uw taxatierapport wordt gevalideerd (nagekeken) door het NWWI, het validatie-instituut. Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen daarmee heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Afronding

Het taxatierapport zal, na ondertekening door de taxateur, via het NWWI per e-mail aan u worden toegestuurd.

De factuur zal separaat per mail aan u worden toegestuurd.
Indien u de factuur via de notaris bij het transport van de woning wilt voldoen, kunt u dit aan ons kenbaar maken.